Služby

STUDIE
Předprojektová příprava, zhodnocení a prověření stavebního místa, či uzemí. Vypracování návrhů studie a podkladů nezbytných pro rozhodování v územním řízení.

PROJEKT
Vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení, prováděcí dokumentace, či dokumentace skutečného provedení stavby.

3D MODEL, VIZUALIZACE
Vymodelování objemového řešení, sitauce na pozemku a vztahu k okolí, či detailních řešení stavebních objektů a následně jejich vizualizace s texturami zvolených materiálů.

PORADENSTVÍ
Konzultace a technické poradenství. V případě rozvahy klienta nad vlastním záměrem.

ZAMĚŘENÍ STAVBY
Pasportizace stávajících stavebních objektů a jejich digitalizace.

POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
Zpracování projektu požárně-bezpečnostního řešení jednoduchých stavebních objektů.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI, ENERGETICKÝ POSUDEK
Zajištění zpracování a koordinace při hodnocení energetické náročnosti objektu, či energetického posudku pro NZÚ.

INŽENÝRING
Inženýrská činnost ve výstavbě, zabezpečení přípravy a realizace staveb, opatření územního rozhodnutí a stavebního povolení, či vyjádření dotčených orgánů státní správy.

AUTORSKÝ DOZOR
Dohled na průběh výstavby, ověřuje zejména soulad prováděné stavby s projektovou dokumentací.

PŘEDPOKLÁDANÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY
Výpočet ceny předpokládaných investičních nákladů pozemních staveb a ceny za standardní výkony projektových prací.

UŽITEČNÉ ODKAZY


Stanoviska a metodiky odboru stavebního řádu MMR